INNOVATE2016: Freada Kapor Klein

Andrew Keen sits down to talk with Freada Kapor Klein, a partner at Kapor Center for Social Impact.